ศูนย์ข้อมูลช่วยเหลือ

Mod_Rewrite; how to enable?

make a .htaccess file in the directory you want to use modrewrite and put the following into it:

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On

if you don't get a 500 error it is probably allready enabled.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ Directadmin controlpanel

ใช้งานผ่าน FireFox3 1. พิมพ์ที่ช่อง URL https://ชื่อเว็บไวต์:2222 จะขึ้นดังรูป   2....

ลืมรหัสผ่านเข้า ControlPanal (Forgot Password)

วิธี flush DNS

วิธีการอับเดต DNS Reset Rounter แล้ว ทำการ flus DNS เพื่อ update DNS 1. เข้าไปที่ Start >...

Permissions Under suPHP

Permissions Under suPHPWhat is suPHP is:On most Apache servers, PHP runs as an Apache module....

วิธีกำหนด permission ไฟล์และโฟรเดอร์ ข้อมูล

login to your DirecAdmin manage your hosting access to File Manager > public_html > choose...