ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ

Email Hosting Package Comparison

แพ็กเกจบริการ Email Hosting

คุณสมบัติและรายละเอียดบริการ เน้นรับ-ส่งอีเมลเป็นหลัก อีเมลและการทำงานร่วมกัน
อีเมลทั่วไป PLAN • A PLAN • B PLAN • C
Email
Send & Receive Email
Folder & Tag (classify mail messages)
Message / Conversation View
Send Later
Request Read Receipt
Email forwarder
Offline Web Client (Chrome & Firefox)
Save Search
Contacts
Distribution Lists (Group Mail)
Global Address Lists (GAL)
Contact Group
Calendar
Meeting Room & Equipment Reservation
Add External Calendar
Remider & Notify
Tasks
Tasks Feature
Sharing Folders & Files
File Briefcase
Online Chat
1-to-1 Chat
Desktop Clients
SMTP, POP & IMAP Email
CardDAV, iCal & CalDAV Clients
Exchange ActiveSync (EAS)
Zimbra Desktop (windows, mac, linux)
Mobile Devices
SMTP, POP & IMAP Email for Smartphones
CardDAV Contacts & CalDAV Calendar
Mobile ActiveSync (PushMail)
Advanced, Business-Ready Features
Attachment size limit (MB)
30
30
30
Share Folder
Delete item Recovery
Email filtering (Incoming & Outgoing)
Delegate Authority (Send as, On Behaft of)
Out of Office (time period)
Email Disclaimer
Multi Language (24 Languages)
Import & Export
Web Administration Console
Account Management
Quota Management
Powerful Email Security
A+ grade SSL/TLS connection (HTTPS, SMTPS, POP3S, IMAPS)
Anti Spam Gateway for Incoming Filtering
Anti Spam Gateway for Outgoing Filtering
Signature-based & Machine learning
Email Account Compromise Detector
Backup MX (SMTP Backup / Secondary SMTP)
Premier Support by Expertise
Data Backup & Recovery (Day)
14
14
14
SLA Uptime Guarantee
99.9%
99.9%
99.9%
Email & Phone Support (24×7)
อัตราค่าบริการต่อบัญชีต่อเดือน (* ยังไม่รวมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล)
24 บาท
34 บาท
44 บาท

แพ็กเกจบริการ Email Hosting