วิธีการสร้างและแก้ไข MySQL บน DirectAdmin


 
 วิธีการสร้าง และแก้ไข Mysql Account บน DirectAdmin
 
ขั้นตอนแรก
    Login เข้าสู่ Control Panal ที่ https://YourDomainname:2222
 
1. เข้ามาที่หัวข้อหลัก Your Account
    ก. เข้าสู่การจัดการ Mysql เลือกที่หัวข้อ MySQL Management

2. หัวข้อการ MySQL สร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือ แก้ไข

    ก. สร้างฐานข้อมูลใหม่ Create new Database
    ข. เข้าโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล PhpMyAdmin
    ค. ชื่อฐานข้อมูล
    ง. จำนวนผู้มีสิทธ์เข้าใช้งานฐานข้อมูลนั้นๆ
    จ. สำรองข้อมูลของฐานข้อมูลรูปแบบที่โหลดลงมาเป้น .tar.gz
    ฉ. ขนาดของฐานข้อมูล
    ช. ช่องเลือกเพื่อระบุฐานข้อมูล เพื่อทำการลบออก

3. เมื่อเลือก Create new Database จะเข้าสู่ขั้นตอนสร้างฐานข้อมูล

    ก. ใส่ชื่อฐานข้อมูล Database Name ( ในระบบ DirectAdmin การสร้างฐานข้อมูลตัวระบบจะทำการใส่ชื่อของ User นำหน้าชื่อที่ำทำการสร้างเป็นค่าเริ่มต้น )
    ข. ใส่ชื่อ ผู้ใช้ฐานข้อมูล Database Username เวลา login เข้าฐานข้อมูลจะต้องระบุชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลถึงจะสามารถเข้าไปใช้งานได้
    ค. รหัสผ่านของชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล Username Password
    ง. ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
    เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้ว กดปุ่ม Create เพื่อทำการสรา้งฐานข้อมูล เมื่อสร้างฐานข้อมูลสำเร็จจะได้ข้อความดังภาพที่4

4. แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูลที่สร้าง แนะนำให้จดบันทึกเก็บไว้เพราะจะต้องนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรม

    ก. ชื่อฐานข้อมูล
    ข. ชื่อเครื่อง Server ที่เก็บฐานข้อมูลมาตรฐานจะเป็น localhost
    ค. ชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล
    ง. รหัสผ่านฐานข้อมูล (กรุณาใช้รหัสผ่านที่จำได้ยากเพื่อความปลอดภัย)

5. เมื่อทำการสร้างฐานข้อมูลเรียบร้อยจะได้ข้อมูลตามภาพ

    ก. ถ้าต้องการเข้าใช้งาน phpMyadmin คุณสามารถคลิกที่ phpMyAdmin แล้วใส่ Username และ Password ที่สร้างเอาไว้เพื่อเข้าไปจัดการฐานข้อมูลของท่าน

 


Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Backup Website Email Database

แนะนำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน (วิธีที่ 1)  Backup ผ่านระบบจัดการ DirecAdmin    1. เลือกกด...

แบนวิทเกิน/พื้นที่เกิน ควรทำอย่างไร

แบนวิทคืออะไรคือ ปริมาณการเข้าถึงข้อมูล โดยรับ-ส่งข้อมูล ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ และผู้ใช้งานเกินได้ 4...

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel ใช้สำหรับเข้าไปจัดการ Hosting ผ่าน...

วิธี flush DNS

วิธีการอับเดต DNS Reset Rounter แล้ว ทำการ flus DNS เพื่อ update DNS 1. เข้าไปที่ Start >...

การเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ Directadmin controlpanel

  พิมพ์ที่ช่อง URL https:// ตามด้วยชื่อโดเมน และ :2222