การตั้งค่าอีเมล์ Zimbra สำหรับ Ms Outlook 2013 ด้วยโปรโตคอล ActiveSync/EWS [VDO]

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Outlook 2013 ด้วย Exchange ActiveSync

1. ไปที่เมนู FILE เพื่อทำการตั้งค่าอีเมล2. เลือกเมนู Account Settings...3. เลือก Manual setup or...