การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Iphone ด้วยโปรโตคอล IMAP - (เมนูภาษาอังกฤษ)

1.เข้าเมนู Setting

Icon

2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail,Contact,Calendars

Settings

3.กดเลือกที่ Add Account

Settings

4.กดเลือกที่ Other

add account

5.กดเลือกที่ Add Mail Account

add account

6.กรอกรายละเอียดดังนี้

Name: ชื่อผู้ใช้งาน

Email: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน

Password: รหัสผ่านอีเมล์

Description: คำอธิบายที่ต้องการ

และกดปุ่ม Next


new account


7.เลือกการตั้งค่าเป็น IMAP

new account

8.กรอกรายละเอียดดังนี้

• Incoming Mail Server

Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า Ex. mail.ชื่อโดเมน.com

User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน

Password: รหัสผ่านอีเมล์

• Outgoing Mail Server

Host Name: กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก Ex. mail.ชื่อโดเมน.com

User Name: ชื่ออีเมล์ผู้ใช้งาน

Password: รหัสผ่านอีเมล์

และกดปุ่ม Next

new account

9.กดปุ่ม Cancel

verifying

10.กดปุ่ม No

verifying

11.กดปุ่ม Save อีกครั้ง เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์

save

12.ไปที่ Advanced ในหัวข้อ DELETED MESSAGES ให้ตั้งค่า Remove เป็น Never

advancedremove

13.เปิดใช้งาน Mail เพื่อรับ-ส่งอีเมล
mail

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

[VDO] ตั้งค่าอีเมล Zimbra บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail)

Zimbra Mobile Installation and Setup for iOS ( iPhone, iPad) - Exchange Active Sync (เมนูภาษาอังกฤษ)

1. Tap Settings > Mail, Contacts, Calendars 2. Select Add Account & Choose Microsoft...

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Android ด้วยโปรโตคอล IMAP - (เมนูภาษาอังกฤษ)

1. ไปที่ไอคอน “ Email ” บนหน้าจอของท่าน2. จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้งานระบุอีเมล์และรหัสผ่าน...

Zimbra Mobile Installation and Setup for Android (Exchange Active Sync) (เมนูภาษาอังกฤษ)

1. On your Android Home screen, tap Settings icon.2. Under the section tap on Accounts3. Select...

การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Iphone ด้วยโปรโตคอล ActiveSync (PushMail) - (เมนูภาษาไทย)

1. ไปที่เมนู settings บนหน้าจอของท่าน 2. เลือก เมนู “ เมล,รายชื่อ,ปฏิทิน ”3. เลือก “ เพิ่มบัญชี...