การเซตอัพ Outlook Express และ Microsoft Outlook

For Outlook Express

 1. Start Outlook Express.
 2. On the File menu, click Info and click Account Settings.
 3. Select Account Settings from the list.
 4. On the E-mail tab, click New and Select Email Account, and then click Next
 5. Click to select the Manually configure server settings or additional server types check box, and then click Next.
 6. Click Internet E-Mail, and then click Next.
 7. In the Server Information section, select IMAP for Account Type.
 8. In the Your Name box, enter your name exactly as you want it to appear to recipients.
 9. In the E-mail Address box, type your e-mail address.
 10. In the User Name box, type your account name. 
  Set name : youremail again
 11. In the Password box, type your password.
  Set name : Password youremail
 12. In the Incoming mail server box,
  Set name : mail.yourdomain name
 13. In the Outgoing mail server (SMTP) box, type the name of your SMTP server. 
  Set name : mail.yourdomain name    again
 14. Click Next after you have completed entering this configuration information, and then click Finish.
 15. Click your account  again and click Properties Choose Server Tab check box My Server requires authentication after that Click Setting
 16. insert your Email name & password again Click Ok > Ok > Close
 17. Finish

For Microsoft Outlook 2007

 1. Start Outlook.
 2. On the Tools menu, click Account Settings.
 3. Click New.
 4. Click Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP, and then click Next.
 5. In the Auto Account Setup dialog box, click to select the Manually configure server settings or additional server types check box, and then click Next.
 6. Click Internet E-Mail, and then click Next.
 7. In the Server Information section, select IMAP for Account Type.
 8. In the Your Name box, enter your name exactly as you want it to appear to recipients.
 9. In the E-mail Address box, type your e-mail address.
 10. In the User Name box, type your account name.
 11. In the Password box, type your password.
 12. In the Incoming mail server box, type the name of your IMAP4 server.
 13. In the Outgoing mail server (SMTP) box, type the name of your SMTP server.

  Note IMAP4 is a retrieval protocol. You must have SMTP to send your messages.
 14. Click Next after you have completed entering this configuration information, and then click Finish.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการตั้งค่าอีเมล IOS

1.เข้าเมนู Setting2.เลือกการตั้งค่าในส่วนของ Mail,Contact,Calendars3.กดเลือกที่ Add...

วิธีการตั้งค่าอีเมล Android

วิธีการตั้งค่าอีเมล Androidแบ่งการตั้งค่าเป็น 2 กรณี ดังนี้1.กรณีเพิ่มเข้าไปใหม่ (ไม่เคยมี email...

การตั้งค่าอีเมลบน Window phone

การตั้งค่าอีเมลบน Window phone เป็นการตั้งค่าอีเมลด้วยตนเอง (ขั้นสูง) 1.ในรายการแอพ เลือก...