Protocol IMAP/ POP คืออะไร ?

 ความหมายและข้อแตกต่างของ Protocol IMAP และ POP 

Protocol IMAP
สำหรับการใช้ Email ผ่าน Microsoft Outlook โดยผ่าน IMAP เป็น Email Protocol
ที่ใช้เชื่อมต่อและสื่อสารกับ Mail Server โดยลักษณะรูปแบบการทำงานจะอ่านข้อมูล Email 
ต่างๆและทำการ Sync ข้อมูลจาก Mail Server มาแสดงผลที่ Mail Client  ซึ่งจะทำให้
ข้อมูลของทั้ง ฝั่ง Server / Client เห็นข้อมูลตรงกัน

ข้อดี : ใช้งานได้หลาย Device , ข้อมูลไม่อยู่ที่เครื่องใดเครื่องหนึ่ง
ข้อเสีย : เปลืองพื้นที่ Mailbox บน Server , ต้องใช้ Internet เชื่อมต่อในการใช้งานตลอดเวลา 

 

- Protocol POP
เป็น Email Protocol อีก 1 ชนิดที่ใช้เชื่อมต่อและสื่อสารกับ Mail Server โดยลักษณะการทำงาน
จะเป็นรูปแบบคัดลอกข้อมูล Email จาก Mail Server มาอยู่ที่เครื่อง Client และแสดงผลและจากนั้น
จะ Delete ข้อมูล Email บน Mail Server   


ข้อดี : ใช้พื้นที Mailbox บน Server น้อย
ข้อเสีย : ไม่สามารถใช้งานได้หลาย Device 


ใช้ Protocol IMAP หรือ POP ดี ? .....
การใช้งานของทั้ง 2 Protocol นั้นมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป
เพราะฉะนันขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งาน ว่าเหมาะสมในรูปแบบใด

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Protocol MAPI คืออะไร ?

ความหมายของ Protocol MAPI หรือ Messaging Application Programming Interfaceการใช้งาน Zimbra Mail...