การตั้งค่า Forward Mail อัตโนมัติบน Zimbra Mail


เข้าที่ระบบ Zimbra Admin Console (https://mail.domain.com:7071)

1. ไปที่ Manage > Account และ Click ขวา Edit Account ที่ต้องการตั้งค่า

2. เลือกหัวข้อ Forwarding
การตั้งต่าจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- Forward แบบแสดงข้อมูล : (ภาพที่ 2.1)
- Forward แบบไม่แสดงข้อมูล : (ภาพที่ 2.2)

2.1 ใส่ Email Account ที่ช่อง "User-specified forwarding addresses:"
(ใส่ชื่อ Account พร้อม Domain เช่น exp@domain.com)

2.2 การ Forward แบบไม่แสดงข้อมูล ให้ดูที่หัวข้อ "Forwarding addresses hidden from the user:" และ Click "Add" เพื่อเพิ่มข้อมูล


3. จากนั้นกด Save (ด้านขวาบน) เพื่อบันทึกการตั้งค่า


Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การ Import Contact(.csv) ไปยัง Zimbra

1. ให้ไปที่เมนู Preference เลือกเมนูด้านซ้าย Import/Export2. ทำการ Browse เลือกไฟล์ข้อมูล...

การกำหนดโควต้าพื้นที่จัดเก็บอีเมลสำหรับ user (Mailbox Quota Limit)

ทำการ Login เข้าสู่ระบบการจัดการของ Zimbra (https://mail.domain.com:7071) 1. เมนูด้านซ้าย เลือก...

วิธีการแก้ไข Import Contact ภาษาไทย เข้า Zimbra แล้วภาษาเพี้ยน

1. ทำการเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมประเภท Text Edit ที่สามารถเปลี่ยน Encoding ของไฟล์ได้ เช่น...

การสร้างอีเมลกลุ่ม Distribution List หรือ Mailing List หรือ Grop Mail บน Zimbra

Distribution List หรือ Mailing List หรือ Grop Mailคือ บัญชีอีเมลเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นมาในระบบของ...

การสร้างหรือเพิ่มบัญชีอีเมลใหม่บน Zimbra (Add New Email Account)

1. เปิด web browser เพื่อเข้าไปที่ Admin Console ของท่าน (ตัวอย่างพิมพ์...