การตั้งค่าอีเมล Zimbra สำหรับ Outlook 2013 ด้วย Exchange ActiveSync

1. ไปที่เมนู FILE เพื่อทำการตั้งค่าอีเมล

EAS

2. เลือกเมนู Account Settings...

EAS

3. เลือก Manual setup or additional server types และคลิกที่ปุ่ม Next

EAS

4. เลือก Outlook.com or Exchange ActiveSync compatible service และคลิกที่ปุ่ม Next

EAS

5. ใส่ข้อมูลอีเมลของท่านให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Next

- Your Name : ใส่ชื่อของท่าน (ตัวอย่าง user@domain.com)
- E-mail Address : ใส่ชื่ออีเมล์ของท่าน (ตัวอย่าง user@domain.com)
-
Mail Server : ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของท่าน (ตัวอย่าง mail.domain.com)
- User Name : ใส่ชื่ออีเมล์ของท่าน (ตัวอย่าง user@domain.com)
- Password : ใส่รหัสผ่านอีเมล์ของท่าน

EAS

6. ระบบทำการทดสอบการตั้งค่าสักครู่ เมื่อ Status ขึ้น Completed แล้วหมายความว่าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Close

EAS

7. เมื่อคลิกที่ปุ่ม Close แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Finish อีกครั้ง

EAS

8. เมื่อคลิกที่ปุ่ม Finish เรียบร้อยแล้ว จะพบกับชื่ออีเมลที่ท่านตั้งค่า Type จะแสดง Exchange ActiveSync หมายความว่าเสร็จการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

EAS

9. รอให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครบเป็นอันเสร็จ สามารถทำการรับ-ส่งอีเมลได้ทันที

EAS

Was this answer helpful?

 Print this Article