ย้ายโดเมนแล้วอายุการใช้งานเท่าเดิม- Lost one year when transferring a Domain Name from one Registrar to Another

เมื่อ โอน ชื่อ โดเมน จาก นาย ทะเบียนอื่น หาย ไป หนึ่ง ปี  ให้ อีกนี้ เป็นทั่วไป ที่ คน ส่วน ใหญ่ ไม่ ทราบ. นี่ เป็น คำ อธิบาย สำหรับ เรื่อง นี้.
ใน ทุก กระบวนการ โอน โดเมน มี สาม หน่วย งาน ที่ เกี่ยวข้อง มี
    * เจ้าของ โดเมน (Registrant)
    * ดึงดูด (ใหม่) นาย ทะเบียน
    * เสีย (ปัจจุบัน) นาย ทะเบียน

ปกติ ชื่อ โดเมน จะ ถูก โอน บาง ครั้ง ก่อน หมดอายุ ใน การ ต่ออายุ ให้ กับ ดึงดูด Registrar. ผลลัพธ์ นี้ ใน หนึ่ง ปี ได้ รับ การ เพิ่ม ชื่อ โดเมน. ค่า ใช้ จ่าย สำหรับ ปี นี้ ถูก รวบรวม โดย ดึงดูด Registrar. มี แต่ กรณี ที่ ดูเหมือน ว่า เป็น ถ้า ปี นี้ ไม่ ได้ เพิ่ม ใน ระหว่าง ขั้น ตอน การ โอน. คุณ ต้อง เข้าใจ เพื่อ ให้ คุณ ไม่ พลาด พลั้ง.
โดย ทั่วไป หาก หมดอายุ ชื่อ โดเมน จะ ไม่ ลบ ทันที. นาย ทะเบียน ชื่อ โดเมน จะ ต้อง ลบ ชื่อ ภายใน 45 วัน มิ ฉะนั้น จะ ถือว่า ได้ รับ ซึ่ง ได้ ทำ ใหม่. ระยะ 45 วัน ซึ่ง เรียก ว่า ระยะ Auto ต่ออายุ. หาก ใน ระหว่าง นี้ 45 วัน Registrant Renews ชื่อ โดเมน กับ การ สูญ เสีย นาย ทะเบียน แล้ว โอน ชื่อ ให้ ใหม่ ดึงดูด ทะเบียน แล้ว ใน กรณี ที่ ชื่อ โดเมน จะ เสีย ปี ที่ เพิ่ม โดย เสีย Registrar. ให้ นำ ตัวอย่าง.

สมมติ ว่า ชื่อ โดเมน หมดอายุ ที่ 1 มกราคม 2001. ยัง ช่วย ให้ สมมุติ ขณะ นี้ โดเมน นี้ อยู่ กับ นาย ทะเบียน
    *      ที่ 3 มกราคม 2001 (หลังจาก โดเมน หมดอายุ) คุณ ต่ออายุ โดเมน กับ นาย ทะเบียน A. โดเมน หมดอายุ แล้ว แต่ ยัง ไม่ ได้ ลบ ดังนั้น คุณ สามารถ ต่ออายุ กับ นาย ทะเบียน A. นี้ จะ ทำให้ วัน หมดอายุ ที่ 1 มกราคม 2002
    *      นี้ 10 มกราคม 2001 ถ้า คุณ โอน ชื่อ โดเมน นี้ Registrar B นี้ คือ สิ่ง ที่ จะ เกิด ขึ้น
    *      การ โอน จะ เพิ่ม ปี ชื่อ โดเมน (วัน หมดอายุ จะ เป็น 1 มกราคม 2003)
    *      หาก มี การ renewals ใด ๆ ใน วัน ที่ 45 auto-ต่ออายุ ระยะ เวลา ปี นั้น จะ ถูก ลบ ออก วัน หมดอายุ (จะ ถูก รีเซ็ต เป็น 1 มกราคม 2002)

ผล สุทธิ จึง จะ - ปี ที่ ไม่ ได้ รับ เพิ่ม ใน โดเมน โอน. แต่ มัน สำคัญ ที่ ควร ทราบ ว่า ปี ระหว่าง การ โอน เป็น จริง เพิ่ม. สาเหตุ ที่ วัน หมดอายุ ไม่ แสดง เป็น ที่ ปี เพิ่ม ใน การ ต่อ สัญญา กับ การ สูญ เสีย นาย ทะเบียน เป็น เครดิต กลับ ไป เสีย โดย Registrar Registry.

คุณ สามารถ ทำ สิ่ง ต่อ ไป นี้ ใน สถานการณ์ นี้

1. สำคัญ ที่สุด. จะ ไม่ โอน ชื่อ จาก นาย ทะเบียน อื่น ใน ระหว่าง วัน ที่ 45 auto-ต่ออายุ ระยะ เวลา ทันที หลังจาก วัน หมดอายุ ของ ชื่อ โดเมน. ดังนั้น หาก ชื่อ โดเมน หมดอายุ ที่ 1 มกราคม 2001 ไม่ ต้อง โอน ไป ยัง นาย ทะเบียน อีก จนกว่า 15 กุมภาพันธ์ 2001.

2. หาก คุณ ได้ ดำเนิน การ ผิด พลาด นี้ แต่ กลับ ไป เพียง เพื่อ ขอรับ เงิน คืน จาก การ สูญ เสีย Registrar สำหรับ ต่ออายุ คุณ ได้ จ่าย เงิน สำหรับ พวก เขา. มี ขอบเขต เพียง เล็กน้อย ของ การ พิจารณา ว่า จะ Registrars ที่สุด อาจ ไม่ เข้าใจ ปัญหา นี้ หรือ ไม่ อาจ มี นโยบาย คืน เงิน เป็น.

////

กรณึตัวอย่าง

eukeducation Expire Date 17/12/2009 ทำการต่ออายุกับระบบ onlinenic 1 ปี เมื่อ วันที่ 22/12/2009 วันที่ 23/12/2009 ลงทะเบียนย้ายโดเมน
พบว่า transfer ผ่าน ในวันที่ 30/12/2009 แต่ expire date อยู่เพียง 17/12/2010 เท่านั้น หากไม่ต้องการเสียค่าต่ออายุให้รอ วันที่ 1/2/2009 เป็นต้นไป จึงค่อยทำการย้ายโดเมน

http://manage.resellerclub.com/kb/servlet/KBServlet/faq227.html/

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การจัดการโดเมน / Manage Domain Name

การจัดการโดเมนให้เข้าไปที่ https://servertoday.myorderbox.comป้อนชื่อผู้ใช้งาน (อีเมลที่สมัคร)...

รหัสผ่านในการจัดการ หรือ Manage Domain Name

กรณีที่คุณต้องการเข้าไปจัดการโดเมนของคุณ (Manage Domain Name) ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไข...

การสร้าง URL Forward หรือ การเรียกชื่อเว็บไซต์ A แล้วให้แสดงผลเป็นเว็บไซต์ B

ทำได้ด้วยการสร้างไฟล์ index.html แล้วนำไปวาง ที่ตำแหน่ง /public_html ของเว็บไซต์ A โดยในไฟล์...

Transfer Secret หรือ Transfer Auth Code หรือ EPP Auth Code หรือ Domain Secret

คือ รหัสประมาณ 6-16 ตัวอักษร ใช้สำหรับป้องกันการโจรกรรมโดเมนของท่านจากผู้ประสงค์ร้าย...

ต้องการจะเปลี่ยนเจ้าของโดเมนใหม่ โดยยังอยู่ภายใต้ระบบของเซิร์ฟเวอร์ทูเดย์

มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ครับ 1. ให้เจ้าของใหม่ลงทะเบียนสมัครเพื่อเปิด Customer Account ก่อนครับ...