การกำหนดค่า SpamAssassin Setup

เมื่อเข้าสู่ระบบจัดการโฮสติ้ง (http://yourdomain.com:2222) หากต้องการกำหนดค่า SpamAssassin Setup ให้กำหนดดังนี้
 
เมื่อเปิดใช้เครื่องมือสำหรับกรองเมล์ขยะควรติดตั้งดังรูป หรือปรับให้ยืดหยุดกับการกรองอีเมล์ขยะ ที่อาจได้รับมากขึ้นหรือน้อยลงโดย สังเกตุค่าที่กรอง scroll 30 เป็นคะแนนที่ รวมค่าความเป็นแสปมไว้เช่น 
 
Content preview:  Please help me to check Best regards, Aom [...] 
 
Content analysis details:   (5.6 points, 5.0 required)
 
 pts rule name              description
---- ---------------------- --------------------------------------------------
 3.6 RCVD_IN_PBL            RBL: Received via a relay in Spamhaus PBL
                            [27.55.15.47 listed in zen.spamhaus.org]
 0.7 RCVD_IN_XBL            RBL: Received via a relay in Spamhaus XBL
 1.0 SPF_SOFTFAIL           SPF: sender does not match SPF record (softfail)
 0.0 HTML_MESSAGE           BODY: HTML included in message
 0.0 MIME_QP_LONG_LINE      RAW: Quoted-printable line longer than 76 chars
 0.4 RDNS_DYNAMIC           Delivered to internal network by host with
                            dynamic-looking rDNS
 
Error ดังกล่าวเป็น ตัวอย่าง กฏการคำนวณ scroll ที่ได้จากอีเมล์ ค่า scroll นี้ืรวมได้ 5.6 จากที่ตั้งไว้ 5.0 ทำให้เมล์ฉบับนี้ถูกกำหนดเป็น สแปม ดังนี้ หาก option ตั้งให้ dropไวเเมล์นี้จะถูกทำลายทิ้งทันที 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel

รหัสผ่านสำหรับการจัดการ Hosting / DirectAdmin Control Panel ใช้สำหรับเข้าไปจัดการ Hosting ผ่าน...

วิธี flush DNS

วิธีการอับเดต DNS Reset Rounter แล้ว ทำการ flus DNS เพื่อ update DNS 1. เข้าไปที่ Start >...

วิธีกำหนด permission ไฟล์และโฟรเดอร์ ข้อมูล

login to your DirecAdmin manage your hosting access to File Manager > public_html > choose...

วิธีการเปลี่ยน หรือ reset UID ด้วย Direct Admin

การเปลี่ยน หรือ รีเซต UID ด้วย Direct Adminเข้าระบบจัดการโฮส http://domain.com:2222 > File...

Permissions Under suPHP

Permissions Under suPHPWhat is suPHP is:On most Apache servers, PHP runs as an Apache module....