การใช้ FTP ด้วยโปรแกรม Internet Expoler


1.. Open Internet Explorer
2.. Enter in the URL address field - ftp://users.freepages.rootsweb.com and Enter
3.. You will now be prompted to Log On as per the following screen shot:-

(a) User: - enter your assigned username (without the ~ [tilde])
(b) Password: - enter your assigned password (it is CaSe SensiTive!)

When you have completed entering the required details, click the Log On button.

4.. A page titled FTP root at users.freepages.rootsweb.com now opens to reveal the Freepages
     "Communities" that are available for your use.

(a) Click on genealogy_html

A new page giving a listing of Directories and Files in your Genealogy community will now open and look similar to the partial page shot below:-

 

5.. Go to the Internet Explorer Menu Bar, click View and do the following:-

(a) From the dropdown menu select Open FTP Site in Windows Explorer
  (i)     You may need to go to Internet Options and check that -
        Enable Folder View in FTP is selected
(b) Once Windows Explorer opens, you may Close the Internet Explorer page
(c) Resize the Explorer window to about 50% of the page width and move it to the right-hand side
(d) To ensure you can view the necessary details - select Tools / Folder Options
(i) Open the View tab and do the following -
(ii) Check - Display file size information in folder tips
(iii) Uncheck - Hide extensions for known file types
(iv) Finish by clicking the 'OK' button
(e) Select the Explorer view to List. If your File View is set to show the File extension, then right click on Name bar above the file names and if it is already checked select Type. This will remove the File Type column and you should now have 3 columns in view - they are Name, Size and Date/Time. Adjust the column widths, window width and height as required. TIP:- Name, Size and Date/Time column widths can be optimised by Ctrl + Numeric Pad '+', or when using a Laptop by Ctrl + Fn-Key '+'

Your Windows Explorer view of the Remote Site should look similar to this screen shot:-

 

6.. If you have a desktop link to My Computer, click on it, or click on Start / My Computer.  This will open another Explorer window which should be adjusted as follows:-

(a) In the lefthand Folder listings scroll to and click on My Documents, then navigate to the Folder which contains the Folders/Files you wish to load to the server
(b) Adjust the height and width of the Explorer Local Site window so that it can sit to the left of the Explorer Remote Site Window.  The width of the lefthand Folders section can also be reduced (it has horizontal scroll), and the widths and number of data columns can be changed as previously described
อ้างอิง :http://freepages.rootsweb.ancestry.com/~bristowe/ieftp/

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรมไฟล์ซิลลา (FileZilla Client)

FTP ย่อมาจาก (File Transfer Protocol) คือ รูปแบบมาตรฐานบนโครงข่าย (standard network protocol)...

การตั้งค่า Passive mode ใน FTP Client

FTP Passive Mode คือ การที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรา ติดต่อไปยัง hosting ผ่าน FTP แบบสุ่ม port...

การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรม Ws_FTP

ก่อนอื่นท่านต้องมีโปรแกรม Ws_FTP ซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก Google.com...

การแก้ไขปัญหา Error:Failed to retrieve directory listing ให้ตั้งค่า Active mode ใน FTP Client

1. FileZilla Client วิธีการตั้งค่า Active  mode ในโปรแกรม FileZilla Client เพื่อติดต่อ hosting...