จัดการฐานข้อมูล MySQL Databases

MySQL Databases

 

การจัดการฐานข้อมูล MySQL databases มีดังต่อไปนี้ สร้าง creating databases, ลบฐานข้อมูล remove databases, เพิ่มชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล adding users to a database, เปลี่ยนรหัสผ่านฐานข้อมูล changing database passwords, และ ติดตั้งฐานข้อมูล and setting up your database with scripts.

 

 

การสร้างฐานข้อมูล 

จากหน้าจัดการระบบ Direct Admin เลือกเมนู "MySQL Databases" icon และเลือก "Create new Database"

 

 

Choose a Database Name that helps you remember what the database is for. For example, enter "chat" if the database is intended to be used with a chat script. The database name is always preceded by your username and an underscore. If you chose "chat" for a name, the actual database name would be username_chat.

 

The Database Username is the login name for the database. It may be the same as the Database Name. In the above example, we chose a different login name (gary). As with the Database Name, the Database Username is also preceded by your username and an underscore (username_gary in this case).

 

After you have selected the database name and username, enter a database password and click the "Create" button.

 

การลบฐานข้อมูล

 

 

 

A list of all databases is present in the main MySQL databases menu. To delete a database, check the box next to the database name you want to delete and then click the "Delete Selected" button. In the above example, we are deleting the database named username_data1.

 

การเพิ่มชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล

 

There may be times when you want to have more than one login name and password assigned to a database. To add additional users to a database, follow these steps:

 

1. From the main database menu, click on the name of the database you want to modify.

2. Click on the "Create New Database User" link at the top of the screen.

3. Enter a username and password and then click the "Create" button.

 

 

You can see how many users each database has from the main MySQL databases menu.

 

การลบชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล

 

To remove database users, first click on the database name from the main MySQL databases menu. In this example we have clicked on the "username_chat" database, which has two users (see above picture).

 

 

The username_chat database has two users: username_chat (the username is the same as the database name) and username_gary2. To delete the database user, simply check the box next to its name and click the "Delete Selected" button.

 

เปลี่ยนรหัสผ่านฐานข้อมูล

 

To change a database password, first click on the name of the database in the main MySQL databases menu. The list of database users will appear (see above picture). To change the password for the database user, click the "modify" link and enter a new password, then click the "Create" button. You do not need to know the old password to make this change.

 

Setting up your Database with Scripts

 

Most scripts need to know four things about your database: the database name, database username, password, and hostname.

 

The database name always takes the form as ControlPanelUsername_DatabaseName, where ControlPanelUsername is the sign in name you use to access the control panel. The DatabaseName is the name you give to the database from the MySQL databases menu. For example, if you sign into the control panel as "gary" and create a database named "count," the true database name is gary_count -- you will want to enter this database name into your script configuration.

 

The database username can be the same as the database name or you may choose a different username for the database. The database username takes the form of ControlPanelUsername_DatabaseUserName.

 

The database password is set during database creation. The password should be different than your control panel password. The script will need to know the database password in order to modify the database.

 

The hostname tells the script where to access the database. Usually this is designated as 'localhost' because the script and database are located on the same server. If the script doesn't allow a text entry in the hostname configuration, enter the IP address of your site.

 

Note:

 

After you create a database, the control panel will take you to a screen that gives you all this information. Simply take the values from this page and enter them into your script configuration.

 

การเข้าถึงฐานข้อมูล phpMyAdmin

 

phpMyAdmin is a tool written in PHP that allows you to administrate your MySQL databases. You can execute SQL statements, work with fields (add, edit, delete), work with tables (create, alter, drop), create additional databases, and much more. phpMyAdmin is intended for advanced users. Most PHP scripts will automatically setup the database for you, so you probably won't need to use phpMyAdmin..

 

phpMyAdmin can be accessed at http://www.yourdomain.com/phpMyAdmin. Please visit http://www.phpmyadmin.net for more information on using phpMyAdmin.

 

Need more help?

 

Please contact your hosting company for more assistance, or visit the DirectAdmin support forum at http://www.directadmin.com/forum.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

1.การสร้าง databse (mysql) และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าฐานข้อมูลทำอย่างไร?

เมื่อเปิดระบบใหม่ คุณจะยังไม่มีฐานข้อมูล Mysql  ต้องเข้าไปสร้างใหม่ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูล Mysql...

แก้ปัญหา charset ของ mysql กับปัญหาภาษาไทยอ่านไม่ออก ????

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับระบบ charset กันก่อนครับเดิมที่ระบบการเก็บข้อมูลของ mysql...