วิธีการสร้าง และแก้ไข Ftp Account บน DirectAdmin

   วิธีการสร้าง และแก้ไข Ftp Account บน DirectAdmin ControlPanal


ขั้นตอนแรก

ทำการ Login เข้าสู่ Control Panal โดยใช้ Url : https://yourdomainname:22221. เข้ามาที่หัวข้อ หัวข้อหลัก Your Account

ก. คลิกที่ FTP Management เพื่อเข้าไปจัดการในส่วนของ ftp account2. เข้าสู่หัวข้อการเพิ่มและแก้ไข Ftp Account

ก. Create FTP account เป็นการสร้าง FTP Account ( อธิบายต่อในภาพที่ 3 )
ข. ชื่อ User FTP ที่ใช้สำหรับ Login
ค. ระบุสถานเริ่มต้นเมื่อทำการ login ผ่าน User นี้ ( Default Path ) ( อธิบายต่อในภาพที่ 3 )
ง. ในกรณีที่ เป็น FTPกลัก (Main FTP Account) จะไม่สามารถเปลี่ยน Password ได้ ถ้ามีการสร้าง FTP Account ขึ้นมาใหม่จะมีคำว่า Change เมื่อกดที่คำว่า Change จะเป็นการ แก้ไขรหัสผ่านของ FTP Account
จ. ในกรณีที่ เป็น FTPกลัก (Main FTP Account) จะไม่สามารถเลือกเพื่อลบออได้ แต่ถ้ามีการสร้าง Account ขึ้นมาใหม่จะสามารถเลือกและกดปุ่ม Delect Selected เพื่อทำการลบ FTP Account นั้น3. การสร้าง FTP Account ใหม่ (เลือกที่ Create FTP Account ในรูปที่ 2)

ก. ชื่อ FTP Account ที่ต้องการจะสร้าง
ข. ใส่รหัสผ่าน
ค. ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
ง. เมื่อ login FTP แล้วจะเข้าไปอยู่ใน path /home/[USER]
จ. เมื่อ login FTP แล้วจะเข้าไปอยู่ใน path /home/[USER]/[DOMAINNAME]/public_ftp
ฉ. เมื่อ login FTP แล้วจะเข้าไปอยู่ใน path /home/[USER]/[DOMAINNAME]/public_html
ช. เมื่อ login FTP แล้วจะเข้าไปอยู่ใน path ตามที่ระบุได้เอง Default /home/[USER]

ในการสร้าง FTP หลายๆชื่อ แนะนำให้เลือกหัวข้อ เพราะว่าสามารถระบุสถานที่ให้ FTP User นั้นไปอยู่ในส่วนได้ก็ได้ เช่น กรณีสร้าง Subdomain เพราะ Subdomain จะอยู่ภายใต้ public_html

ตัวอย่างการระบุ Path ถ้าสร้างโฟรเดอร์ชื่อ Test-Dir ไว้ใน public_html และต้องการให้ FTP User test@domaintest.com login เข้าไปที่ Path ที่เราระบุไว้ โดย

/home/[Username]/[ชื่อโดเมน]/public_html/Test-Dir4. เมื่อสร้าง FTP Account เรียบร้อยจะได้แบบนี้

 

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่า Passive mode ใน FTP Client

FTP Passive Mode คือ การที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรา ติดต่อไปยัง hosting ผ่าน FTP แบบสุ่ม port...

การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรม Ws_FTP

ก่อนอื่นท่านต้องมีโปรแกรม Ws_FTP ซึ่งสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก Google.com...

การแก้ไขปัญหา Error:Failed to retrieve directory listing ให้ตั้งค่า Active mode ใน FTP Client

1. FileZilla Client วิธีการตั้งค่า Active  mode ในโปรแกรม FileZilla Client เพื่อติดต่อ hosting...

การใช้ FTP ด้วยโปรแกรม Internet Expoler

1.. Open Internet Explorer 2.. Enter in the URL address field -...

การอัพโหลดไฟล์โดยใช้โปรแกรมไฟล์ซิลลา (FileZilla Client)

FTP ย่อมาจาก (File Transfer Protocol) คือ รูปแบบมาตรฐานบนโครงข่าย (standard network protocol)...