MS outlook 2010

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลเมื่อเริ่มการทำงานครั้งแรก Outlook 2010 ถ้าคุณไม่เคยใช้ Microsoft Outlook หรือกำลังติดตั้ง Outlook 2010 บนคอมพิวเตอร์ใหม่ คุณลักษณะการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติจะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติและจะช่วยคุณกำหนดการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ การตั้งค่านี้ต้องการเพียงชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านของคุณ ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลไม่สามารถกำหนดค่าโดยอัตโนมัติได้ คุณต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นด้วยตนเอง

 1. เริ่ม Outlook
 2. เมื่อถูกพร้อมท์ให้กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิก ใช่แล้วคลิก ถัดไป
 3. ใส่ชื่อ ที่อยู่ อีเมล และรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณใส่ที่อยู่อีเมลที่ลงท้ายด้วย hotmail.com หรือ msn.com คุณต้องใช้ Microsoft Outlook Connector สำหรับ Windows Live Hotmail เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลปรเภทนี้ ให้ดูที่ การใช้บัญชี Windows Live Hotmail ใน Outlook หมายเหตุ เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับโดเมนเครือข่ายสำหรับองค์กรที่ใช้ Microsoft Exchange ข้อมูลอีเมลของคุณจะถูกแทรกลงไปโดยอัตโนมัติ กล่องใส่รหัสผ่านจะไม่ปรากฏขึ้นเนื่องจากจะใช้รหัสผ่านเครือข่ายของคุณ
 4. คลิก ถัดไป ตัวบ่งชี้ความคืบหน้าปรากฏขึ้นเมื่อบัญชีของคุณถูกกำหนดค่า กระบวนการในการตั้งค่านี้อาจใช้เวลาหลายนาที
     หลังจากที่เพิ่มบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีอื่นได้อีกโดยการ
     คลิก เพิ่มบัญชีอื่น
 5. เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบ เพิ่มบัญชีใหม่ ให้คลิก เสร็จสิ้น บัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไม่สามารถกำหนดค่าเองโดยอัตโนมัติ คุณจะถูกพร้อมท์ให้กำหนดค่าด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
     เลือก การเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลโดยใช้การตั้งค่าขั้นสูง กำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ POP3 หรือ IMAP ด้วยตนเอง 
     บัญชีผู้ใช้ POP3 เป็นชนิดบัญชีผู้ใช้อีเมลที่ใช้กันมากที่สุด บัญชีผู้ใช้ IMAP เป็นบัญชีผู้ใช้อีเมลประเภทที่ได้เพิ่มความสามารถในการให้โฟลเดอร์หลายโฟลเดอร์บนเมลเซิร์ฟเวอร์
     โดยสามารถใช้ทั้งบัญชีผู้ใช้ Google GMail และ AOL ใน Outlook 2010 เป็นบัญชีผู้ใช้ IMAP ได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้อยู่เป็นบัญชีผู้ใช้ชนิดใด ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณ

 1) คลิก กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง และคลิก ถัดไป

 2 )คลิก อินเทอร์เน็ตอีเมลแล้วคลิก ถัดไป
 3) ภายใต้ ข้อมูลผู้ใช้ ให้ทำดังนี้

        1. ในกล่อง ชื่อของคุณ พิมพ์ชื่อของคุณในแบบที่คุณต้องการให้บุคคลอื่นเห็น 2. ในกล่อง ที่อยู่อีเมล ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลแบบเต็มที่กำหนดให้โดยผู้ดูแลระบบหรือ ISP
             โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวมเอาชื่อผู้ใช้ สัญลักษณ์ @ และชื่อโดเมน ตัวอย่างเช่น pat@contoso.com 3. 
        2. ในกล่อง รหัสผ่าน และ พิมพ์รหัสผ่านใหม่ ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณได้รับมาหรือที่คุณสร้างขึ้นเอง ***เคล็ดลับ รหัสผ่านของคุณอาจเป็นแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก 
             โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแป้น CAPS LOCK ไม่ได้เปิดอยู่ในขณะที่พิมพ์รหัสผ่าน

 4) ภายใต้ ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ ให้ทำดังนี้
      1. ในกล่องรายการ ชนิดบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก POP3 หรือ IMAP 2.
      2. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ โดยส่วนใหญ่ มักจะได้แก่คำว่า mail ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น mail.contoso.com
      3. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ให้พิมพ์ชื่อเต็มของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ โดยส่วนใหญ่ มักจะได้แก่คำว่า mail ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ ตัวอย่างเช่น mail.contoso.com

 5) ภายใต้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ให้ทำดังนี้   
            1. ในกล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่ อีเมล ที่อยู่ก่อนสัญลักษณ์ @ เช่น pat หรืออาจเป็นที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ เช่น pat@contosco.com       
            2. ในกล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ให้มาโดย ISP หรือผู้ดูแลจดหมายของคุณ หรือรหัสผ่านที่คุณกำหนดขึ้นเอง
            3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จำรหัสผ่าน

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสำรองอีเมล์จากเมล์เซิร์ฟเวอร์

  การสำรองอีเมล์ จากเมล์เซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้ โปรแกรม Outlook Express ดังนี้ 1. สร้าง...

การปรับแต่ง browser เกี่ยวกับ time out ในการใช้เว็บเมล์

When use IE Browser Tools>Internet Option > Privacy > Accept All Cookies  and click...

วิธีแก้ปัญหาระบบ IOS ไม่พบ Carlendar ของ Zimbra ที่แชร์ร่วมกัน

ให้ทำการตั้งค่า Carlendar ด้วย CalDAV Protocolสามารถดูได้จากลิงค์ :...

การเซต Encoding เมื่ออ่านอีเมล์ไม่ออก

ลองเช็คดูก่อนว่าค่า Default เป็น Charset อะไรถ้าเป็น ThaiWindows ให้เปลี่ยนเป็น UTF8 และถ้าเป็น...

วิธีการสร้างอีเมล์ใหม่

สามารถดำเนินการตามขั้นตอน 1. Login เข้า ControlPanel  https://domaintest.com:2222  (domaintest =...