New Password Rating: 0%
คำแนะนำเพิ่มเติมในการกำหนดรหัสผ่าน
ควรประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กและตัวสัญลักษณ์ต่างๆ อย่างน้อย 1 ตัว (เช่น # $ ! % )
ไม่ควรกำหนดรหัสผ่านที่ง่ายต่อการเดา เช่น 123456